TalkEnglish Logo

Vocabulary Frequency

بیش از 2000 درس رایگان آموزش واژه ها وجود دارد. لیست زیر بر حسب میزان رایج بودن واژه تنظیم شده است. پرکاربردترین واژه در زبان انگلیسی واژه 'the' می باشد. هرچند ما درسی برای حروف تعریف، برخی حروف اضافه، حروف ربط، و افعالی نظیر 'is'، 'am'، 'are' نداریم. این واژه ها بسیار پرکاربرد هستند و باید به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند.

    
(1) The (def. art.)
(5) A (indef. art.)
(5) A (n)
(8) You (pro)
(9) Are (v)
(10) For (prep)
(11) That (pro)
(13) It (pro)
(14) As (adv)
(14) As (conj)
(15) Be (v)
(16) On (prep)
(16) On (adv)
(16) On (adj)
(17) Your (adj)
(18) With (prep)
(19) Can (v)
(19) Can (n)
(20) Have (v)
(21) This (pro)
(21) This (adj)
(22) An (indef. art.)
(23) By (prep)
(23) By (adv)
(24) Not (adv)
(25) But (conj)
(25) But (prep)
(26) At (prep)
(27) From (prep)
(28) I (pro)
(29) They (pro)
(30) More (adj)
(30) More (adv)
(31) Will (n)
(32) If (conj)
(33) Some (adj)
(33) Some (pro)
(34) There (adv)
(34) There (n)
(34) There (pro)
(35) What (pro)
(35) What (adv)
(35) What (adj)
(35) What (int)
(36) About (adv)
(36) About (prep)
(36) About (adj)
(37) Which (adj)
(37) Which (pro)
(38) When (adv)
(38) When (conj)
(40) Their (adj)
(41) All (adv)
(41) All (n)
(41) All (pro)
(41) All (adj)
(42) Also (adv)
(43) How (adv)
(43) How (conj)
(44) Many (adj)
    

نوع واژه در یک پرانتز درست بعد از خود واژه آمده است تا شما نوع واژه را متوجه شوید. در انتهای لیست، رتبه بندی مشابهی برای بسیاری از واژه ها وجود دارد زیرا بسیاری از واژه ها دارای رتبه کاربردی مشابهی هستند.