TalkEnglish Logo

شرایط استفاده

سایت TalkEnglish.com موضوع خدمات خود را بر مبنای موارد استفاده ذیل فراهم نموده است
سایت TalkEnglish.com ممکن است موارد استفاده را در هر زمان به روز نماید.

شرح خدمات

سایت TalkEnglish.com دروس انگلیسی را به شکل فایل های متنی و صوتی فراهم نموده است. دسته بندی ها تشکیل شده است از، انگلیسی عادی، انگلیسی تجاری، انگلیسی مسافر، انگلیسی مصاحبه ای و عبارات مفید. تابلوهای پیغام، انجمن ها یا تابلوهای اعلانات ابزار دیگری هستند که توسط سایت TalkEnglish.com برای کمک به کاربران در یادگیری زبان انگلیسی مورد استفاده قرار میگیرند.

سایت TalkEnglish.comهیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه سواستفاده از هر یک از جملات موجود در وبسایت TalkEnglish.com ندارد. تمامی کاربران مسئول استفاده خود از هر کدام از جملات هستند. اگر یک کاربر در مورد هر جمله ای نامطمئن و غیر شفاف است، از او خواسته میشود برای شفاف سازی موضوع از طریق تابلوهای پیغام یا از طریق ایمیل سؤال خود را بپرسد.

دروس مصاحبه ای بدین دلیل فراهم گردیده اند تا به کاربران در پاسخ دادن به پرسش های مصاحبه ای مساعدت نمایند. سایت TalkEnglish.com ضمانت نمیکند که شما با استفاده از پاسخ های موجود در TalkEnglish.com مصاحبه را پشت سر بگذارید. TalkEnglish.com هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارت های ناشی از به کار بردن پاسخ ها در هر درس مصاحبه ای ندارد.

محتوای سایت

سایت در چندین درس حاوی بی حرمتی هایی است. هر عضو سایت بایستی حداقل 18 سال داشته یا از یکی از والدین یا قیم قانونی 18 ساله یا بالاتر خود اجازه داشته باشد. برای اینکه سایت تا آنجاییکه ممکن است به واقعیت نزدیک باشد به کاربردن بی حرمتی در بعضی از دروس مورد نیاز بود.

محتوای شرایط استفاده

شرح خدمات

محتوای سایت