TalkEnglish Logo

شاخه های درس انگلیسی مصاحبه ای

بیش از یکصد پرسش و چند صد پاسخ مختلف برای مطالعه وجود دارد. هر پرسش زیر هر زیرشاخه لیست شده است. در طول هر درس، شما پرسشی را با چندین روش مختلف پاسخ گویی با توضیحات خواهید یافت.