TalkEnglish Logo

شاخه های درس انگلیسی عادی

دروس انگلیسی عادی حاوی جملات کلیدی برای زمینه های بسیار مختلفی هستند. قبل از شروع، شما بایستی دستورالعمل های چگونگی مطالعه این سایت را بخوانید. به خاطر بسپارید که هر جمله را بخشی از وجود خودتان بکنید. این بدین معنی است که شما بایستی قادر باشید هرچیزی را بگویید بدون اینکه در مورد آن فکر کنید.

تا آنجاییکه دلتان میخواهد آنها را مطالعه و مرور کنید.