TalkEnglish Logo

دروس واژگان انگلیسی

TalkEnglish.com رایج ترین واژه هایی را که با بیش از 2000 عدد از پرکاربردترین واژه های مورد استفاده در گفتگوهای انگلیسی به کار می رود مشخص نموده و مثال هایی را آورده است که آن واژه ها را شامل می شود. در اینجا دو جمله نمونه وجود دارد که از کلمه friend استفاده می کنند:

“She talks to her best friend every day.”
(best)

“She has been a loyal friend for many years.”
(loyal, real, trusted, true, faithful)

واژه ای که مطالعه می شود همواره زیر آن خط کشیده شده است. واژه ای که به طور معمول با واژه ای که شما مطالعه می کنید به کار می رود همواره بولد می باشد. واژه های داخل پرانتز، واژه های دیگری هستند که شما می توانید آنها را در جمله مشابه به کار ببرید.

بیش از 2000 درس همراه با تعداد بسیار زیادی جمله های مثال که به شما کمک خواهد کرد بیاموزید هر واژه را چگونه به طور ساده و صحیح استفاده نمایید.

شما می توانید روی هر کلمه در صفحه واژگان، یا می توانید از طریق زیر جستجو نمایید: