TalkEnglish Logo

شاخه های درس انگلیسی تجاری

افراد با مشاغل اداری مورد هدف دروس انگلیسی تجاری هستند. هر درس شامل چندین جمله است که شما میتوانید بر روی آن کلیک کنید تا یاد بگیرید که آن جمله چگونه تلفظ میشود.

شما بایستی قادر باشید که به آسانی آنچه را که نیاز دارید بوسیله زیرشاخه های مختلف بیابید.