TalkEnglish Logo

دروس شنیداری انگلیسی

شنیدن، یک قسمت مهم از برقراری ارتباط است. اگر شما نفهمید که دیگران چه میگویند، آنگاه نخواهید دانست که چه پاسخ دهید. این بخش ایجاد شده است تا به دانش آموزان برای شنیدن، تمرین روزانه بدهد.

در این بخش شنیداری انگلیسی، دانش آموزان میتوانند به طور دائم به فایل های صوتی که در اینجا فراهم گردیده است گوش کنند. همچنین پرسش و پاسخ هایی وجود دارد که به دانش آموزان اجازه میدهد خود را محک بزنند.