TalkEnglish Logo

I'm working on + (noun)

I'm' is a contraction for the words 'I am.' The phrase 'working on' relays a physical or mental effort towards an accomplishment.

Here are some examples:

"I'm working on a big project."
"I'm working on training my dog."
"I'm working on making new friends."
"I'm working on educating myself."
"I'm working on my homework."
"I am working on painting a house."
"I am working on a new idea."
"I am working on my computer."
"I'm working on my website."

انگلیسی را خیلی زودتر یاد بگیرید بوسیله دانلود نسخه آفلاین TalkEnglish و خودتان را در بیش از 8000 فایل صوتی و بیش از 800 صفحه درسی غوطه ور نمایید! بعد از آن شما میتوانید بدون اتصال اینترنت مطالعه نمایید و نیز هر زمان که خواستید با استفاده از MP3 player خود به فایل های صوتی گوش فرا دهید. بروید به صفحه دانلود انگلیسی و همین امروز دانلود کنید!