TalkEnglish Logo

It's my turn to + (verb)

The word 'It's' is a contraction of the words 'it is.' When stating 'my turn' you are telling someone that it is time to change position or position focuses on to you.

Here are some examples:

"It's my turn to walk you home."
"It's my turn to do laundry."
"It's my turn to work late."
"It's my turn to take out the trash."
"It's my turn to choose where we eat."
"It is my turn to pay for dinner."
"It is my turn to roll the dice."
"It is my turn to provide an answer."
"It is my turn to try and play the game."
"It is my turn to attempt solving the problem."

انگلیسی را خیلی زودتر یاد بگیرید بوسیله دانلود نسخه آفلاین TalkEnglish و خودتان را در بیش از 8000 فایل صوتی و بیش از 800 صفحه درسی غوطه ور نمایید! بعد از آن شما میتوانید بدون اتصال اینترنت مطالعه نمایید و نیز هر زمان که خواستید با استفاده از MP3 player خود به فایل های صوتی گوش فرا دهید. بروید به صفحه دانلود انگلیسی و همین امروز دانلود کنید!