TalkEnglish Logo

مبانی صحبت کردن به زبان انگلیسی - بخش III

مبانی صحبت کردن به زبان انگلیسی III برای مبتدیانی است که نیاز دارند این اصول را درک نمایند. ما برای کمک به صحبت کردن شما عبارات و توضیحات بسیار ساده ای را به کار خواهیم برد.

سومین بخش شامل 30 درس بعدی میباشد. آنقدر این دروس را مطالعه کنید تا در هر درس خبره شوید.