TalkEnglish Logo

250 قيد اصلي

از 2265 واژه پركاربرد، 252 واژه به عنوان قید مشخص گرديدند. از اين تعداد، 154 واژه در ابتدا به عنوان قید به كاررفتند و 98 واژه از نوع ديگري بودند ولي مي توانستند به عنوان قید نیز به کار روند. برای مثال واژه "by" یک حرف اضافه است مانند این جمله، "He drove by the restaurant." هرچند، این واژه می تواند قید هم باشد مانند، "The restaurant is close by."

به دلیل معانی مختلف و متفاوت واژه ها، آنها به صورت زیر مرتب شدند: 1) ابتدا میزان تکرار قید ها، سپس 2) میزان تکرار (قید + نوع دیگر) و سرانجام 3) میزان تکرار (نوع دیگر + قید) در نظر گرفته شد.

ممکن است اشتباهات یا غلط های تایپی وجود داشته باشد. اگر چیزی را یافتید که نادرست می باشد، لطفا به آدرس talkenglish@talkenglish.com ایمیل بفرستید. ما به بهترین نحو ممکن آنها را تصحیح و برطرف می نماییم.

واژهتناوب تکرارنوع
not658 (adverb)
also419 (adverb)
very191 (adverb)
often187 (adverb)
however128 (adverb)
too114 (adverb)
usually101 (adverb)
really79 (adverb)
early77 (adverb)
never76 (adverb)
always69 (adverb)
sometimes67 (adverb)
together63 (adverb)
likely57 (adverb)
simply54 (adverb)
generally52 (adverb)
instead50 (adverb)
actually46 (adverb)
again44 (adverb)
rather42 (adverb)
almost41 (adverb)
especially41 (adverb)
ever39 (adverb)
quickly39 (adverb)
probably38 (adverb)
already36 (adverb)
below36 (adverb)
directly34 (adverb)
therefore34 (adverb)
else30 (adverb)
thus28 (adverb)
easily26 (adverb)
eventually26 (adverb)
exactly26 (adverb)
certainly22 (adverb)
normally22 (adverb)
currently19 (adverb)
extremely18 (adverb)
finally18 (adverb)
constantly17 (adverb)
properly17 (adverb)
soon17 (adverb)
specifically17 (adverb)
ahead16 (adverb)
daily16 (adverb)
highly16 (adverb)
immediately16 (adverb)
relatively16 (adverb)
slowly16 (adverb)
fairly15 (adverb)
primarily15 (adverb)
completely14 (adverb)
ultimately14 (adverb)
widely14 (adverb)
recently13 (adverb)
seriously13 (adverb)
frequently12 (adverb)
fully12 (adverb)
mostly12 (adverb)
naturally12 (adverb)
nearly12 (adverb)
occasionally12 (adverb)
carefully11 (adverb)
clearly11 (adverb)
essentially11 (adverb)
possibly11 (adverb)
slightly11 (adverb)
somewhat11 (adverb)
equally10 (adverb)
greatly10 (adverb)
necessarily10 (adverb)
personally10 (adverb)
rarely10 (adverb)
regularly10 (adverb)
similarly10 (adverb)
basically9 (adverb)
closely9 (adverb)
effectively9 (adverb)
initially9 (adverb)
literally9 (adverb)
mainly9 (adverb)
merely9 (adverb)
gently8 (adverb)
hopefully8 (adverb)
originally8 (adverb)
roughly8 (adverb)
significantly8 (adverb)
totally7 (adverb)
twice7 (adverb)
elsewhere6 (adverb)
everywhere6 (adverb)
obviously6 (adverb)
perfectly6 (adverb)
physically6 (adverb)
successfully5 (adverb)
suddenly5 (adverb)
truly5 (adverb)
virtually5 (adverb)
altogether4 (adverb)
anyway4 (adverb)
automatically4 (adverb)
deeply4 (adverb)
definitely4 (adverb)
deliberately4 (adverb)
hardly4 (adverb)
readily4 (adverb)
terribly4 (adverb)
unfortunately4 (adverb)
forth3 (adverb)
briefly2 (adverb)
moreover2 (adverb)
strongly2 (adverb)
honestly1 (adverb)
previously1 (adverb)
as1363 (adverb,conjunction,pronoun)
there470 (adverb,pronoun,noun)
when442 (adverb,conjunction)
how412 (adverb,conjunction)
so352 (adverb,conjunction,pronoun)
up296 (adverb,preposition,adjective)
out294 (adverb,preposition,adjective)
no213 (adverb,adjective,noun)
only208 (adverb,adjective,conjunction)
well184 (adverb,verb,noun)
then179 (adverb,adjective)
first176 (adverb,adjective)
where166 (adverb,pronoun,noun)
why118 (adverb,conjunction,noun)
now104 (adverb,conjunction,adjective)
around101 (adverb,preposition)
once95 (adverb,conjunction)
down94 (adverb,preposition,adjective)
off74 (adverb,preposition,adjective)
here72 (adverb,interjection)
tonight71 (adverb,noun)
away59 (adverb,adjective)
today54 (adverb,noun)
far46 (adverb,adjective)
quite45 (adverb,interjection)
later42 (adverb,interjection)
above40 (adverb,preposition,adjective)
yet32 (adverb,conjunction)
maybe17 (adverb,noun)
otherwise14 (adverb,adjective)
near13 (adverb,preposition,adjective)
forward11 (adverb,adjective,noun)
somewhere10 (adverb,noun)
anywhere9 (adverb,noun)
please8 (adverb,verb,idiom)
forever7 (adverb,noun,idiom)
somehow6 (adverb,idiom)
absolutely5 (adverb,interjection)
abroad2 (adverb,noun)
yeah2 (adverb,interjection)
nowhere1 (adverb,pronoun,adjective)
tomorrow1 (adverb,noun)
yesterday1 (adverb,noun)
the9243 (definite article,adverb)
to4951 (preposition,adverb)
in2822 (preposition,adverb)
on1087 (preposition,adverb,adjective)
by706 (preposition,adverb)
more597 (adjective,adverb)
about451 (preposition,adverb,adjective)
such236 (adjective,adverb)
through235 (preposition,adverb,adjective)
new210 (adjective,adverb)
just208 (adjective,adverb)
any190 (adjective,adverb)
each173 (adjective,adverb)
much165 (adjective,adverb)
before141 (preposition,adverb,conjunction)
between137 (preposition,adverb)
free115 (adjective,adverb,verb)
right113 (adjective,adverb,noun)
best108 (adjective,adverb,noun)
since107 (preposition,adverb,conjunction)
both91 (adjective,adverb)
sure90 (adjective,adverb)
without89 (preposition,adverb,conjunction)
back86 (noun,adverb,verb)
better86 (adjective,adverb,noun)
enough82 (adjective,adverb,interjection)
lot82 (pronoun,adverb,noun)
small81 (adjective,adverb)
though81 (conjunction,adverb)
less75 (adjective,adverb,preposition)
little71 (adjective,adverb)
under70 (preposition,adverb,adjective)
next64 (adjective,adverb,noun)
hard61 (adjective,adverb)
real58 (adjective,adverb,noun)
left52 (adjective,adverb)
least50 (adjective,adverb)
short48 (adjective,adverb,noun)
last47 (adjective,adverb,noun)
within46 (preposition,adverb)
along45 (preposition,adverb)
lower41 (adjective,adverb)
true38 (adjective,adverb,verb)
bad37 (noun,adverb,adjective)
across36 (preposition,adverb,adjective)
clear35 (adjective,adverb,verb)
easy35 (adjective,adverb,interjection)
full34 (adjective,adverb,noun)
close29 (adjective,adverb,verb)
late28 (adjective,adverb,noun)
proper27 (adjective,adverb,noun)
fast25 (adjective,adverb,verb)
wide25 (adjective,adverb)
item23 (noun,adverb)
wrong23 (adjective,adverb,noun)
ago22 (adjective,adverb)
behind22 (preposition,adverb,adjective)
quick22 (adjective,adverb,noun)
straight21 (adjective,adverb,noun)
direct20 (adjective,adverb,verb)
extra20 (adjective,adverb,noun)
morning20 (noun,adverb)
pretty20 (adjective,adverb,noun)
overall19 (adjective,adverb,noun)
alone18 (adjective,adverb)
bright17 (adjective,adverb,noun)
flat17 (adjective,adverb,noun)
whatever16 (pronoun,adverb,interjection)
slow15 (adjective,adverb,verb)
clean14 (adjective,adverb,verb)
fresh14 (adjective,adverb)
whenever14 (conjunction,adverb)
cheap13 (adjective,adverb)
thin13 (adjective,adverb,verb)
cool12 (adjective,adverb,noun)
fair11 (adjective,adverb,noun)
fine11 (adjective,adverb,verb)
smooth10 (adjective,adverb,verb)
false7 (adjective,adverb,idiom)
thick7 (adjective,adverb,noun)
collect6 (verb,adverb,noun)
nearby6 (adjective,adverb)
wild6 (adjective,adverb,noun)
apart5 (adjective,adverb)
none5 (pronoun,adverb,adjective)
strange5 (adjective,adverb)
tourist5 (noun,adverb)
aside4 (noun,adverb)
loud4 (adjective,adverb)
super4 (adjective,adverb,noun)
tight4 (adjective,adverb)
gross3 (adjective,adverb,verb)
ill3 (adjective,adverb,noun)
downtown2 (adjective,adverb,noun)
honest2 (adjective,adverb)
ok1 (adjective,adverb,noun)
pray1 (verb,adverb)
weekly1 (adjective,adverb,noun)


انگلیسی را خیلی زودتر یاد بگیرید بوسیله دانلود نسخه آفلاین TalkEnglish و خودتان را در بیش از 8000 فایل صوتی و بیش از 800 صفحه درسی غوطه ور نمایید! بعد از آن شما میتوانید بدون اتصال اینترنت مطالعه نمایید و نیز هر زمان که خواستید با استفاده از MP3 player خود به فایل های صوتی گوش فرا دهید. بروید به صفحه دانلود انگلیسی و همین امروز دانلود کنید!