TalkEnglish Logo

50 حرف اضافه اصلي

از 2265 واژه پركاربرد، 46 واژه به عنوان حرف اضافه مشخص گرديدند. از اين تعداد، 40 واژه در ابتدا به عنوان حرف اضافه به كاررفتند و 6 واژه باقی مانده از نوع ديگري بودند ولي مي توانستند به عنوان ضمیر نیز به کار روند. برای مثال واژه، "above" یک قید است مانند این جمله، "the text written above is accurate." هرچند، این واژه می تواند حرف اضافه هم باشد مانند، "A general is above a captain."

به دلیل معانی مختلف و متفاوت واژه ها، آنها به صورت زیر مرتب شدند: 1) ابتدا میزان تکرار حرف اضافه، سپس 2) میزان تکرار (حرف اضافه + نوع دیگر) و سرانجام 3) میزان تکرار (نوع دیگر + حرف اضافه) در نظر گرفته شد.

ممکن است اشتباهات یا غلط های تایپی وجود داشته باشد. اگر چیزی را یافتید که نادرست می باشد، لطفا به آدرس talkenglish@talkenglish.com ایمیل بفرستید. ما به بهترین نحو ممکن آنها را تصحیح و برطرف می نماییم.

واژهتناوب تکرارنوع
of5220 (preposition)
with1062 (preposition)
at624 (preposition)
from622 (preposition)
into301 (preposition)
during103 (preposition)
including58 (preposition)
until54 (preposition)
against46 (preposition)
among37 (preposition)
throughout27 (preposition)
despite17 (preposition)
towards16 (preposition)
upon15 (preposition)
concerning3 (preposition)
to4951 (preposition,adverb)
in2822 (preposition,adverb)
for1752 (preposition,conjunction)
on1087 (preposition,adverb,adjective)
by706 (preposition,adverb)
about451 (preposition,adverb,adjective)
like324 (preposition,verb,conjunction)
through235 (preposition,adverb,adjective)
over170 (preposition,adjective,noun)
before141 (preposition,adverb,conjunction)
between137 (preposition,adverb)
after110 (preposition,adjective,adverb)
since107 (preposition,adverb,conjunction)
without89 (preposition,adverb,conjunction)
under70 (preposition,adverb,adjective)
within46 (preposition,adverb)
along45 (preposition,adverb)
following39 (preposition,noun,adjective)
across36 (preposition,adverb,adjective)
behind22 (preposition,adverb,adjective)
beyond20 (preposition,noun)
plus14 (preposition,adjective,noun)
except6 (preposition,conjunction,idiom)
but626 (conjunction,preposition,adverb)
up296 (adverb,preposition,adjective)
out294 (adverb,preposition,adjective)
around101 (adverb,preposition)
down94 (adverb,preposition,adjective)
off74 (adverb,preposition,adjective)
above40 (adverb,preposition,adjective)
near13 (adverb,preposition,adjective)


انگلیسی را خیلی زودتر یاد بگیرید بوسیله دانلود نسخه آفلاین TalkEnglish و خودتان را در بیش از 8000 فایل صوتی و بیش از 800 صفحه درسی غوطه ور نمایید! بعد از آن شما میتوانید بدون اتصال اینترنت مطالعه نمایید و نیز هر زمان که خواستید با استفاده از MP3 player خود به فایل های صوتی گوش فرا دهید. بروید به صفحه دانلود انگلیسی و همین امروز دانلود کنید!