TalkEnglish Logo

60 ضمير اصلي

از 2265 واژه پركاربرد، 58 واژه به عنوان ضمیر مشخص گرديدند. از اين تعداد، 48 واژه در ابتدا به عنوان ضمیر به كاررفتند و 10 واژه باقی مانده از نوع ديگري بودند ولي مي توانستند به عنوان ضمیر نیز به کار روند. برای مثال واژه، "some" یک صفت است مانند این جمله، "The children played for some time." هرچند، این واژه می تواند ضمیر هم باشد مانند، "Some do not agree with you."

به دلیل معانی مختلف و متفاوت واژه ها، آنها به صورت زیر مرتب شدند: 1) ابتدا میزان تکرار ضمیر، سپس 2) میزان تکرار (ضمیر + نوع دیگر) و سرانجام 3) میزان تکرار (نوع دیگر + ضمیر) در نظر گرفته شد.

ممکن است اشتباهات یا غلط های تایپی وجود داشته باشد. اگر چیزی را یافتید که نادرست می باشد، لطفا به آدرس talkenglish@talkenglish.com ایمیل بفرستید. ما به بهترین نحو ممکن آنها را تصحیح و برطرف می نماییم.

واژهتناوب تکرارنوع
your1067 (pronoun)
I621 (pronoun)
they617 (pronoun)
their439 (pronoun)
we352 (pronoun)
who281 (pronoun)
them269 (pronoun)
its215 (pronoun)
our213 (pronoun)
my177 (pronoun)
those156 (pronoun)
he144 (pronoun)
us127 (pronoun)
her107 (pronoun)
something89 (pronoun)
me88 (pronoun)
yourself59 (pronoun)
someone55 (pronoun)
everything43 (pronoun)
itself34 (pronoun)
everyone31 (pronoun)
themselves29 (pronoun)
anyone22 (pronoun)
him17 (pronoun)
whose14 (pronoun)
myself12 (pronoun)
everybody9 (pronoun)
ourselves7 (pronoun)
himself6 (pronoun)
somebody4 (pronoun)
yours4 (pronoun)
herself3 (pronoun)
whoever1 (pronoun)
you2041 (pronoun,noun)
that1743 (pronoun,adjective,adverb)
it1386 (pronoun,noun)
this864 (pronoun,adjective,adverb)
what461 (pronoun,adjective,adverb)
which449 (pronoun,adjective)
these344 (pronoun,adjective)
his125 (pronoun,adjective)
she85 (pronoun,noun)
lot82 (pronoun,adverb,noun)
anything19 (pronoun,noun,adverb)
whatever16 (pronoun,adverb,interjection)
nobody7 (pronoun,noun)
none5 (pronoun,adverb,adjective)
mine2 (pronoun,noun,verb)
anybody1 (pronoun,noun)
some501 (adjective,pronoun,adverb)
there470 (adverb,pronoun,noun)
all438 (adjective,pronoun,noun)
where166 (adverb,pronoun,noun)
another123 (adjective,pronoun)
same120 (adjective,pronoun,adverb)
certain71 (adjective,pronoun)
nothing35 (noun,pronoun,adjective)
self17 (noun,pronoun,adjective)
nowhere1 (adverb,pronoun,adjective)


انگلیسی را خیلی زودتر یاد بگیرید بوسیله دانلود نسخه آفلاین TalkEnglish و خودتان را در بیش از 8000 فایل صوتی و بیش از 800 صفحه درسی غوطه ور نمایید! بعد از آن شما میتوانید بدون اتصال اینترنت مطالعه نمایید و نیز هر زمان که خواستید با استفاده از MP3 player خود به فایل های صوتی گوش فرا دهید. بروید به صفحه دانلود انگلیسی و همین امروز دانلود کنید!