TalkEnglish Logo

درس انگلیسی مصاحبه ای - سؤالات مربوط به کار II

سؤالات مربوط به کار II شامل دروس انگلیسی مصاحبه ای در مورد پرسش های عمومی مربوط به کار از قبیل اینکه چرا شما حراج را دوست دارید میباشد.

تا آنجاییکه دلتان میخواهد آنها را مطالعه و مرور کنید.