TalkEnglish Logo

مبانی صحبت کردن به زبان انگلیسی - بخش II

اصول صحبت کردن به زبان انگلیسی II برای افراد مبتدی است که برای فهم مطالب نیازمند راهنمایی هستند. ما برای کمک به صحبت کردن شما عبارات و توضیحات بسیار ساده ای را به کار خواهیم برد.

بخش دوم شامل 30 درس بعدی است. اگر هر کدام یک از دروس خیلی آسان هستند، لطفا به سراغ سایر دروس بروید.