TalkEnglish Logo

خانواده و دوستان

بخش خانواده و دوستان دروس انگلیسی فراوانی را در مورد سرفصل های مختلفی از قبیل با یکدیگر غذا خوردن، خرید خوار و بار و مایحتاج از فروشگاه، مراقبت روزانه از بچه ها، نگهداری از حیوانات خانگی، و سرفصل های دیگر مربوط به خانواده و دوستان فراهم خواهد نمود.

تا آنجاییکه دلتان میخواهد آنها را مطالعه و مرور کنید.