TalkEnglish Logo

سلام و تعارفات و موارد عمومی II

بخش سلام و تعارفات و موارد عمومی II شامل دروس انگلیسی مقدماتی در صحبت کوتاه، چیزهای مورد علاقه، سرگرمی ها، فیلم ها و ورزش است.

تا آنجاییکه دلتان میخواهد آنها را مطالعه و مرور کنید.