TalkEnglish Logo

درس انگلیسی مسافرت - برقراری ارتباط در فرودگاه

بخش برقراری ارتباط در فرودگاه شامل دروس انگلیسی مسافرت در مورد تایید پرواز، حرکت، گیشه و پیدا نمودن دروازه میباشد.

تا آنجاییکه دلتان میخواهد آنها را مطالعه و مرور کنید.