TalkEnglish Logo

درس انگلیسی مسافرت - فروشگاه و بیشتر

بخش فروشگاه و بیشتر شامل دروس انگلیسی مسافرت در مورد عبارات معمول به کار رفته در یک فروشگاه بزرگ، خوار و بار فروشی، بانک ها و دفتر پست میباشد.

تا آنجاییکه دلتان میخواهد آنها را مطالعه و مرور کنید.