TalkEnglish Logo

دروس یادگیری واژه ها که با حرف L شروع می شوند

تعداد دروس یادگیری واژه ها که با حرف L شروع می شوند 76 درس می باشد. یک حرف را انتخاب کنید تا تمامی دروسی را که با آن حرف شروع می شود مشاهده کنید و یا روی یک واژه کلیک کنید تا درس را مطالعه نمایید.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Lab (n)Lack (v)(n)Ladder (n)Lady (n)
Lake (n)Land (v)(n)Landscape (n)Language (n)
Large (adj)Last (v)Late (adj)(adv)Later (adj)
Latter (adj)Laugh (v)(n)Law (n)Lawyer (n)
Lay (v)Layer (n)Lead (v)(n)Leader (n)
Leadership (n)Leading (adj)League (n)Learn (v)
Leather (n)Leave (v)(n)Lecture (n)Left (n)(adj)
Leg (n)Legal (adj)Length (n)Less (adv)
Lesson (n)Let (v)Letter (n)Level (n)
Library (n)Lie (v)(n)Life (n)Lift (v)
Light (n)(v)(adj)Likely (adj)Limit (n)(v)Limited (adj)
Line (n)(v)Link (n)(v)Lip (n)List (n)(v)
Listen (v)Literally (adv)Literature (n)Little (adj)
Live (v)(adj)Living (n)(adj)Load (n)(v)Loan (n)(v)
Local (adj)Location (n)Lock (n)(n)Log (n)
Logical (adj)Lonely (adj)Long (adj)(v)(adv)Look (v)(n)
Loose (adj)Lose (v)Loss (n)Lost (adj)
Lot (n)Loud (adj)Love (v)(n)Low (adj)(n)
Lower (v)Luck (n)Lucky (adj)Lunch (n)


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z