TalkEnglish Logo

دروس یادگیری واژه ها که با حرف V شروع می شوند

تعداد دروس یادگیری واژه ها که با حرف V شروع می شوند 22 درس می باشد. یک حرف را انتخاب کنید تا تمامی دروسی را که با آن حرف شروع می شود مشاهده کنید و یا روی یک واژه کلیک کنید تا درس را مطالعه نمایید.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Vacation (n)Valuable (adj)Value (n)(v)Variation (n)
Variety (n)Various (adj)Vary (v)Vast (adj)
Vegetable (n)Vehicle (n)Version (n)Very (adv)
Video (n)View (n)(v)Village (n)Virtually (adv)
Virus (n)Visible (adj)Visit (v)(n)Visual (adj)(n)
Voice (n)(v)Volume (n)


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z