TalkEnglish Logo

دروس یادگیری واژه ها که با حرف L شروع می شوند

تعداد دروس یادگیری واژه ها که با حرف L شروع می شوند 76 درس می باشد. یک حرف را انتخاب کنید تا تمامی دروسی را که با آن حرف شروع می شود مشاهده کنید و یا روی یک واژه کلیک کنید تا درس را مطالعه نمایید.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Lab (n)‎Lack (v)(n)‎Ladder (n)‎Lady (n)‎
Lake (n)‎Land (v)(n)‎Landscape (n)‎Language (n)‎
Large (adj)‎Last (v)‎Late (adj)(adv)‎Later (adj)‎
Latter (adj)‎Laugh (v)(n)‎Law (n)‎Lawyer (n)‎
Lay (v)‎Layer (n)‎Lead (v)(n)‎Leader (n)‎
Leadership (n)‎Leading (adj)‎League (n)‎Learn (v)‎
Leather (n)‎Leave (v)(n)‎Lecture (n)‎Left (n)(adj)‎
Leg (n)‎Legal (adj)‎Length (n)‎Less (adv)‎
Lesson (n)‎Let (v)‎Letter (n)‎Level (n)‎
Library (n)‎Lie (v)(n)‎Life (n)‎Lift (v)‎
Light (n)(v)(adj)‎Likely (adj)‎Limit (n)(v)‎Limited (adj)‎
Line (n)(v)‎Link (n)(v)‎Lip (n)‎List (n)(v)‎
Listen (v)‎Literally (adv)‎Literature (n)‎Little (adj)‎
Live (v)(adj)‎Living (n)(adj)‎Load (n)(v)‎Loan (n)(v)‎
Local (adj)‎Location (n)‎Lock (n)(n)‎Log (n)‎
Logical (adj)‎Lonely (adj)‎Long (adj)(v)(adv)‎Look (v)(n)‎
Loose (adj)‎Lose (v)‎Loss (n)‎Lost (adj)‎
Lot (n)‎Loud (adj)‎Love (v)(n)‎Low (adj)(n)‎
Lower (v)‎Luck (n)‎Lucky (adj)‎Lunch (n)‎


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z