TalkEnglish Logo

دروس یادگیری واژه ها که با حرف N شروع می شوند

تعداد دروس یادگیری واژه ها که با حرف N شروع می شوند 44 درس می باشد. یک حرف را انتخاب کنید تا تمامی دروسی را که با آن حرف شروع می شود مشاهده کنید و یا روی یک واژه کلیک کنید تا درس را مطالعه نمایید.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Nail (n)‎Name (n)(v)‎Narrow (adj)(v)‎Nasty (adj)‎
Nation (n)‎National (adj)‎Native (adj)‎Natural (adj)‎
Naturally (adv)‎Nature (n)‎Near (adv)(adj)(v)‎Nearby (adj)(adv)‎
Nearly (adv)‎Neat (adj)‎Necessarily (adv)‎Necessary (adj)‎
Neck (n)‎Need (v)(n)‎Negative (adj)(n)‎Negotiate (v)‎
Negotiation (n)‎Nerve (n)‎Nervous (adj)‎Net (n)‎
Network (n)‎Never (adv)‎New (adj)‎News (n)‎
Newspaper (n)‎Next (adj)‎Nice (adj)‎Night (n)‎
Noise (n)‎Normal (adj)(n)‎Normally (adv)‎North (adj)(adv)‎
Nose (n)‎Note (n)(v)‎Notice (n)(v)‎Novel (n)(adj)‎
Nowhere (adv)‎Number (n)(v)‎Numerous (adj)‎Nurse (n)(v)‎


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z