TalkEnglish Logo

دروس یادگیری واژه ها که با حرف V شروع می شوند

تعداد دروس یادگیری واژه ها که با حرف V شروع می شوند 22 درس می باشد. یک حرف را انتخاب کنید تا تمامی دروسی را که با آن حرف شروع می شود مشاهده کنید و یا روی یک واژه کلیک کنید تا درس را مطالعه نمایید.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Vacation (n)‎Valuable (adj)‎Value (n)(v)‎Variation (n)‎
Variety (n)‎Various (adj)‎Vary (v)‎Vast (adj)‎
Vegetable (n)‎Vehicle (n)‎Version (n)‎Very (adv)‎
Video (n)‎View (n)(v)‎Village (n)‎Virtually (adv)‎
Virus (n)‎Visible (adj)‎Visit (v)(n)‎Visual (adj)(n)‎
Voice (n)(v)‎Volume (n)‎


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z