TalkEnglish Logo

درس انگلیسی تجاری در مورد صحبت کردن با رئیس تان

بخش صحبت کردن با رئیس تان شامل دروس انگلیسی تجاری در مورد درخواست برای کار بیشتر، شکایت کردن و بروز ناراحتی و صحبت کردن در مورد رؤسای دیگر میباشد.

تا آنجاییکه دلتان میخواهد آنها را مطالعه و مرور کنید.