TalkEnglish Logo

درس انگلیسی تجاری در مورد ملاقات ها

بخش ملاقات ها حاوی دروس انگلیسی تجاری در مورد جملات عام قبل از، درطول، و پس از ملاقات ها و همچنین، جملات سودمند در مورد کنسل کردن ملاقات ها همراه با بیانات عمومی دیگر میباشد.

تا آنجاییکه دلتان میخواهد آنها را مطالعه و مرور کنید.