TalkEnglish Logo

دروس انگلیسی تجاری در مورد عناوین مربوط به ایمیل

بخش مربوط به ایمیل شامل دروس انگلیسی تجاری در خصوص درخواست برای آدرس ایمیل، درخواست اطلاعات از طریق ایمیل، ارسال ضمیمه ها، مشکلات ایمیل، جواب دادن در مقایسه با جواب دادن به همه و دیگر جملات عمومی ایمیل میباشد.

تا آنجاییکه دلتان میخواهد آنها را مطالعه و مرور کنید.