TalkEnglish Logo

درس انگلیسی تجاری در خصوص صحبت در مورد همکاران

بخش صحبت در مورد همکاران شامل دروس انگلیسی تجاری در مورد درخواست کمک یا ارائه کمک، شکایت در مورد همکاران دیگر، شکایت در مورد شرکت و صحبت در مورد تجربه کاری است.

تا آنجاییکه دلتان میخواهد آنها را مطالعه و مرور کنید.