TalkEnglish Logo

دروس انگلیسی تجاری در مورد دیر کردن و یا غیبت کردن

بخش دیر کردن یا غیبت کردن شامل دروس انگلیسی تجاری در مورد دیر رسیدن سر کار، زود ترک کردن کار، استفاده از یک مرخصی استعلاجی و یا یک روز مرخصی استحقاقی میباشد.

تا آنجاییکه دلتان میخواهد آنها را مطالعه و مرور کنید.