TalkEnglish Logo

درس انگلیسی تجاری در مورد مرورهای سالیانه

بخش مرورهای سالیانه تشکیل شده است از دروس انگلیسی تجاری در مورد مرور عملکرد ها، دستاوردها، بهسازی ها و جبران سازی ها است.

تا آنجاییکه دلتان میخواهد آنها را مطالعه و مرور کنید.